0


"Biografi Imam-Imam Hadits"


Bografi Imam Ad Darimi


Pertumbuhan beliau

Nama: Beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad.

Kuniyah beliau: Abu Muhammad

Nasab beliau:

1. At Tamimi; adalah nisbah yang ditujukan kepada satu qabilah Tamim.

2. Ad Darimi; adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan at Tamimi. Dengan nisbah ini

beliau terkenal.

3. As Samarqandi; yaitu nisbah kepada negri tempat tinggal beliau

Tanggal lahir:

Ia di lahirkan pada taun 181 H, sebagaimana yang di terangkan oleh imam Ad Darimi sendiri,

beliau menuturkan; ‘aku dilahirkan pada tahun meninggalnya Abdullah bin al Mubarak, yaitu

tahun seratus delapan puluh satu.

Ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun seratus delapan puluh dua hijriah.

Aktifitas beliau dalam menimba ilmu

Allah menganugerahkan kepada iama Ad Darimi kecerdasan, pikiran yang tajam dan daya

hafalan yang sangat kuat, teristimewa dalam menghafal hadits. Beliau berjumpa dengan para

masyayikh dan mendengar ilmu dari mereka. Akan tetapi sampai sekarang kami tidak

mendapatkan secara pasti sejarah beliau dalam memulai menuntut ilmu

Beliau adalah sosok yang tawadldlu’ dalam hal pengambilan ilmu, mendengar hadits dari

kibarul ulama dan shigharul ulama, sampai-sampai dia mendengar dari sekelompok ahli

hadits dari kalangan teman sejawatnya, akan tetapi dia jua seorang yang sangat selektif dan

berhati-hati, karena dia selalu mendengar hadits dari orang-orang yang terpercaya dan
tsiqah, dan dia tidak meriwayatkan hadits dari setiap orang.

Rihlah beliau

Rihlah dalam rangka menuntut ilmu merupakan bagian yang sangat mencolok dan sifat yang

paling menonjol dari tabiat para ahlul hadits, karena terpencarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negri islam yang sangat luas. Maka Imam ad Darimi pun tidak

ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini.

Diantara negri yang pernah beliau singgahi adalah;

1. Khurasan

2. Iraq

3. Baghdad

4. Kufah

5. Wasith

6. Bashrah

7. Syam; Damasqus, Himash dan Shur.

8. Jazirah

9. Hijaz; Makkah dan Madinah.

Guru-guru beliau

Guru-guru imam Ad Darimi yang telah beliau riwayatkan haditsnya adalah;

1. Yazid bin Harun

2. Ya’la bin ‘Ubaid

3. Ja’far bin ‘Aun

4. Basyr bin ‘Umar az Zahrani

5. ‘Ubaidullah bin Abdul Hamid al Hanafi

6. Hasyim bin al Qasim

7. ‘Utsman bin ‘Umar bin Faris

8. Sa’id bin ‘Amir adl Dluba’i

9. Abu ‘Ashim

10. ‘Ubaidullah bin Musa

11. Abu al Mughirah al Khaulani

12. Abu al Mushir al Ghassani

13. Muhammad bin Yusuf al Firyabi

14. Abu Nu’aim

15. Khalifah bin Khayyath

16. Ahmad bin Hmabal

17. Yahya bin Ma’in

18. Ali bin Al Madini

Dan yang lainnya

Murid-murid beliau

Sebagaimana kebiasaan ahlul hadits, ketika mereka mengetahui bahwa seorang alim

mengetahui banyak hadits, maka mereka berbondong-bondong mendatangi alim tersebut,

guna menimba ilmu yang ada pada diri si ‘alim. Begitu juga dengan Imam Ad Darimi, ketika

para penuntut ilmu mengetahui kapabaliti dalam bidang hadits yang dimiliki imam, maka

berbondong-bondong penuntut ilmu mendatanginya, diantara mereka itu adalah;

1. Imam Muslim bin Hajaj

2. Imam Abu Daud

3. Imam Abu ‘Isa At Tirmidzi

4. ‘Abd bin Humaid

5. Raja` bin Murji

6. Al Hasan bin Ash Shabbah al Bazzar

7. Muhammad bin Basysyar (Bundar)

8. Muhammad bin Yahya

9. Baqi bin Makhlad

10. Abu Zur’ah

11. Abu Hatim

12. Shalih bin Muhammad Jazzarah

13. Ja’far al Firyabi

14. Muhammad bin An Nadlr al Jarudi

Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Persaksian para ulama terhadap beliau

1. Imam Ahmad menuturkan; (Ad Darimi) imam.

2. Muhammad bin Basysyar Bundar menuturkan; penghafal dunia ada empat: Abu Zur’ah di

ar Ray, Muslim di an Nasaiburi, Abdullah bin Abdurrahman di Samarqandi dan Muhamad

bin Ismail di Bukhara”.

3. Abu Sa’id al Asyaj menuturkan; ‘Abdullah bin Abdirrahman adalah imam kami.’

4. Muhammad bin Abdullah al Makhrami berkata; ‘wahai penduduk Khurasan, selagi

Abdullah bin Abdurrahman di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian menyibukkan

diri dengan selain dirinya.’

5. Raja` bin Murji menuturkan; ‘aku telah melihat Ibnu Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu al

Madini dan Asy Syadzakuni, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafizh dari

Abdullah.

6. Abu Hatim berkata; Muhammad bin Isma’il adalah orang yang paling berilmu yang

memasuki Iraq, Muhammad bin Yahya adalah orang yang paling berilmu yang berada di

Khurasan pada hari ini, Muhammad bin Aslam adalah orang yang paling wara’ di antara

mereka, dan Abdullah bin Abdurrahman orang yang paling tsabit diantara mereka.

7. Ad Daruquthni menuturkan; ‘ tsiqatun masyhur.

8. Muhammad bin Ibrahim bin Manshur as Sairazi menuturkan; “Abdullah adalah puncak

kecerdasan dan konsistensi beragama, di antara orang yang menjadi teladan dalam

kesantunan, keilmuan, hafalan, ibadah dan zuhud”.

Hasil karya beliau

1. Sunan ad Darimi.

2. Tsulutsiyat (kitab hadits)

3. al Jami’

4. Tafsir

Wafatnya beliau

Beliau meninggal dunia pada hari Kamis bertepatan dengan hari tarwiyyah, 8 Dzulhidjah,

setelah ashar tahun 255 H, dalam usia 75 tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumat

(hari Arafah).

Biografi Imam Malik

Pertumbuhan beliau

Nama: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abi Amir bin Amru bin Al Harits bin ghailân bin Hasyat bin

Amru bin Harits.

Kunyah beliau: Abu Adbillah

Nasab beliau:

1. Al Ashbuhi; adalah nisbah yang di tujukan kepada dzi ashbuh, dari Humair

2. Al Madani; nisbah kepada Madinah, negri tempat beliau tinggal.

Tanggal lahir:

Beliau dilahirkan di Madinah tahun 93 H, bertepatan dengan tahun meninggalnya sahabat

yang mulia Anas bin Malik. Ibunya mengandung dia selama tiga tahun.

Sifat-sifat imam Malik:

Beliau adalah sosok yang tinggi besar, bermata biru, botak, berjenggot lebat, rambut dan

jenggotnya putih, tidak memakai semir rambut, dan beliau menipiskan kumisnya. Beliau

senang mengenakan pakaian bersih, tipis dan putih, sebagaimana beliaupun sering

bergonta-ganti pakaian. Memakai serban, dan meletakkan bagian sorban yang berlebih di

bawah dagunya.

Aktifitas beliau dalam menimba ilmu

Imam Malik tumbuh ditengah-tengah ilmu pengetahuan, hidup dilingkungan keluarga yang

mencintai ilmu, dikota Darul Hijrah, sumber mata air As Sunah dan kota rujukan para alim

ulama. Di usia yang masih sangat belia, beliau telah menghapal Al Qur`an, menghapal Sunah

Rasulullah, menghadiri majlis para ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar

pada masanya yaitu Abdurrahman Bin Hurmuz.

Kakek dan ayahnya adalah ulama hadits terpandang di Madinah. Maka semenjak kecil, Imam

Malik tidak meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota

dengan sumber ilmu yang berlimpah dengan kehadiran ulama-ulama besar.

Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits

kepada ayah dan paman-pamannya. Disamping itu beliau pernah juga berguru kepada para

ulama terkenal lainnya. Dalam usia yang terbilang muda, Imam Malik telah menguasai banyak disiplin ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya di salurkan untuk memperoleh ilmu.

Rihlah beliau

Meskipun Imam Malik memiliki kelebihan dalam hafalan dan kekuatan pengetahuannya, akan

tetapi beliau tidak mengadakan rihlah ilmiah dalam rangka mencari hadits, karena beliau

beranggapan cukup dengan ilmu yang ada di sekitar Hijaz. Meski beliau tidak pernah

mengadakan perjalanan ilmiyyah, tetapi beliau telah menyangdang gelar seorang ulama, yang

dapat memberikan fatwa dalam permasalahan ummat, dan beliau pun membentuk satu majlis

di masjid Nabawi pada saat beliau menginjak dua puluh satu tahun, dan pada saat itu guru

beliau Nafi’ hiudp. Semua itu agar dapat mentransfer pengetahuannya kepada kaum muslimin serta kaum muslimin dapat mengambil manfaat dari pelajaran yang di sampaikan sang imam

Guru-guru beliau

Imam Malik berjumpa dengan sekelompok kalangan tabi’in yang telah menimba ilmu dari para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan yang paling menonjol dari mereka adalah Nafi’ mantan budak Abdullah bin ‘Umar. Malik berkata; ‘Nafi’ telah menyebarkan ilmu yang banyak dari Ibnu ‘Umar, lebih banyak dari apa yang telah disebarkan oleh anak-anak Ibnu Umar,’

Guru-guru imam Malik, selain Nafi’, yang telah beliau riwayatkan haditsnya adalah;

1. Abu Az Zanad Abdullah bin Zakwan

2. Hisyam bin ‘Urwah bin Az Zubair

3. Yahya bin Sa’id Al Anshari

4. Abdullah bin Dinar

5. Zaid bin Aslam, mantan budak Umar

6. Muhammad bin Muslim bin Syihab AzZuhri

7. Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm

8. Sa’id bin Abi Sa’id Al Maqburi

9. Sami mantan budak Abu Bakar

Murid-murid beliau

Banyak sekali para penuntut ilmu meriwayatkan hadits dari imam Malik ketika beliau masih

muda belia. Disini kita kategorikan beberapa kelompok yang meriwayatkan hadits dari beliau, diantaranya;

Guru-guru beliau yang meriwayatkan dari imam Malik, diantaranya;

1. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az Zahrani

2. Yahya bin SA’id Al Anshari

3. Paman beliau, Abu Sahl Nafi’ bin Malik

Dari kalangan teman sejawat beliau adalah;

1. Ma’mar bin Rasyid

2. Abdul Malik bin Juraij

3. Imam Abu Hanifah, An Nu’man bin Tsabit

4. Syu’bah bin al Hajaj

5. Sufyan bin Sa’id Ats Tsauri

6. Al Laits bin Sa’d

Orang-orang yang meriwayatkan dari imam Malik setelah mereka adalah;

1. Yahya Bin Sa’id Al Qaththan

2. Abdullah bin Al Mubarak

3. Abdurrahman bin Mahdi

4. Waki’ bin al Jarrah

5. Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi’i.

Sedangkan yang meriwayatkan Al Muwaththa` banyak sekali, diantaranya;

1. Abdullah bin Yusuf At Tunisi

2. Abdullah bin Maslamah Al Qa’nabi

3. Abdullah bin Wahb al Mishri

4. Yahya bin Yahya Al Laitsi

5. Abu Mush’ab Az Zuhri


Persaksian para ulama terhadap beliau

1. Imam malik menerangkan tentang dirinya; ‘aku tidak berfatwa sehingga tujuh puluh orang

bersaksi bahwa diriku ahli dalam masalah tersebut.

2. Sufyan bin ‘Uyainah menuturkan; “Malik merupakan orang alim penduduk Hijaz, dan dia

merupakan hujjah pada masanya.”

3. Muhammad bin idris asy syafi`i menuturkan: “Malik adalah pengajarku, dan darinya aku

menimba ilmu.” Dan dia juga menuturkan; ” apabila ulama di sebutkan, maka Malik

adalah bintang.”

4. Muhammad bin idris asy syafi`i menuturkan: “saya tidak mengetahui kitab ilmu yang lebih

banyak benarnya dibanding kitab Imam Malik” dan imam Syafi’I berkata: “tidak ada

diatas bumi ini kitab setelah kitabullah yang lebih sahih dari kitab Imam Malik”.

5. Abdurrahman bin Mahdi menuturkan; “aku tidak akan mengedepankan seseorang dalam

masalah shahihnya sebuah hadits dari pada Malik.”

6. Al Auza’I apabila menyebut Imam Malik, dia berkata; ” ‘Alimul ‘ulama, dan mufti

haramain.”
7. Yahya bin Sa’id al Qaththan menuturkan; “Malik merupakan imam yang patut untuk di

contoh.”

8. Yahya bin Ma’in menuturkan; ” malik merupakan hujjah Allah terhadap makhluk-Nya.”

Hasil karya beliau

Muwaththa` merupakan hasil karya imam Malik yang paling spektakuler, dan disana masih

ada beberapa karya beliau yang tersebar, diantaranya;

1. Risalah fi al qadar

2. Risalah fi an nujum wa manazili al qamar

3. Risalah fi al aqdliyyah

4. Risalah ila abi Ghassan Muhammad bin Mutharrif

5. Risalah ila al Laits bin Sa’d fi ijma’i ahli al madinah

6. Juz`un fi at tafsir

7. Kitabu as sirr

8. Risalatu ila Ar Rasyid.

Wafatnya beliau

Beliau meninggal dunia pada malam hari tanggal 14 safar 179 H pada usia yang ke 85 tahun

dan dimakamkan di Baqî` Madinah munawwarah.


Biografi Imam Ahmad


Pertumbuhan beliau

Nama: A Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan

bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa’labah bin

Uqbah bin Sha’ab bin Ali bin Bakar bin Wail.

Kuniyah: Abu Abdillah

Nasab beliau: Bapak dan ibu beliau adalah orang arab, keduanya anak Syaiban bin Dzuhl bin

Tsa’labah, seorang arab asli. Bahkan nasab beliau bertemu dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di Nazar.

Kelahiran beliau:

Imam Ahmad dilahirkan di kota Baghdad. Ada yang berpendapat bahwa di Marwa, kemudian

di bawa ke Baghdad ketika beliau masih dalam penyusuan. Hari lahir beliau pada tanggal dua puluh Rabi’ul awwal tahun 164 hijriah.

Ayah Imam Ahmad dan kakeknya meninggal ketika beliau lahir, sehingga semenjak kecil ia

hanya mendapatkan pengawasan dan kasih sayang ibunya saja. Jadi, beliau tidak hanya

sama dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masalah nasab saja, akan tetapi beliau juga sama dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masalah yatim.

Meskipun imam Ahmad tidak mewaritsi harta dari ayah dan kakeknya, tetapi beliau telah

mewaritsi dari kakeknya kemulian nasab dan kedudukan, sedang dari ayahnya telah

mewaritsi kecintaan terhadap jihad dan keberanian. Ayah beliau, Muhammad bin Hambal

menemui ajalnya ketika sedang berada di medan jihad, sedang kakeknya, Hambal bin Hilal

adalah seorang penguasa daerah Sarkhas, pada saat kekhilafahan Umawiyyah.

Aktifitas beliau dalam menimba ilmu

Permulaan imam Ahmad dalam rangka menuntut ilmu pada tahun 179 A hijriah, pada saat itu

beliau berusia empat belas tahu, beliau menuturkan tentang dirinya; ‘ ketika aku masih

anak-anak, aku modar-mandir menghadiri sekolah menulis, kemudian aku bolak-balik datang

keperpustakaan A ketika aku berumur empat belas tahun.’

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad

telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan beragam jenis ilmu

pengetahuan. Di sana tinggal para qari’, ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan

sebagainya.

Setamatnya menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat

berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke ad-Diwan. Beliau terus menuntut ilmu

dengan penuh semangat yang tinggi dan tidak mudah putus asa.

Keteguhan dalam mencari ilmu telah mengantarkan imam Ahmad menjadi ulama besar dan

disegani, baik dari kalangan masyarakat awwam, terpelajar maupun dari kalangan penguasa.

Dalam rihlah ilmiyyah yang beliau jalani, ada satu pelajaran yang patut kita conth, setiap kali

bekalnya habis, beliau selalu mendermakan dirinya untuk bekerja guna melanjutkan

perjalanannya. Ia tidak mau menerima uang ataupun materi lainnya selain dari hasil kerja

keras dan hasil keringatnya sendiri.

Rihlah beliau

Kecintaannya kepada ilmu begitu luar biasa. Karenanya, setiap kali

mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, ia rela menempuh perjalanan jauh dan waktu lama hanya untuk menimba ilmu dari sang ulama. Kecintaan kepada ilmu jua yang menjadikan beliau rela tak menikah dalam usia muda. Beliau baru menikah setelah usia 40 tahun.

Diantara negri yang beliau kunjungi adalah:

1. Bashrah; beliau kunjungi pada tahun 186 hijriah, kedua kalinya beliau

mengunjungi pada tahun 190 hijriah, yang ketiga beliau kunjungi pada

tahun 194 hijriah, dan yang keempat beliau mengunjungi pada tahun 200

hijriah.

2. Kufah, beliau mengunjunginya pada tahun 183 hijriah, dan keluar darinya

pada tahun yang sama, dan ini merupakan rihlah beliau yang pertama kali

setelah keluar dari Baghdad.

3. Makkah; beliau memasukinya pada tahun 187 hijriah, di sana berjumpa

dengan imam Syafi’i. kemudian beliau mengunjunginya lagi pada tahun
196 hijriah, dan beliau juga pernah tinggal di Makkah pada tahun 197,
pada tahun itu bertemu dengan Abdurrazzaq. Kemudian pada tahun 199
hijriah beliau keluar dari Makkah.

4. Yaman; beliau meninggalkan Makkah menuju Yaman dengan berjalan kaki

pada tahun 199 hijriah. Tinggal di depan pintu Ibrahim bin ‘Uqail selama

dua hari dan dapat menulis hadits dari Adurrazzaq.

5. Tharsus; Abdullah menceritakan; ‘ ayahku keluar menuju Tharsus dengan

berjalan kaki.

6. Wasith; Imam Ahmad menuturkan tentang perjalanan beliau; ‘ aku pernah

tinggal di tempat Yahya bin Sa’id Al Qaththan, kemudian keluar menuju

Wasith.’

7. Ar Riqqah; Imam Ahmad menuturkan; ‘Di Riqqah aku tidak menemukan

seseorang yang lebih utama ketimbang Fayyadl bin Muhammad bin Sinan.’

8. Ibadan; beliau mengunjunginya pada tahun 186 hijriah, di sana tinggal

Abu Ar Rabi’ dan beliau dapat menulis hadits darinya.

9. Mesir; beliau berjanji kepada imam Syafi’I untuk mengunjunginya di Mesir,

akan tetapi dirham tidak menopangnya mengunjungi imam Syafi’I di sana.

Guru-guru beliau

Semenjak kecil imam Ahmad memulai untuk belajar, banyak sekali guru-guru beliau,

diantaranya;

1. Husyaim bin Basyir, imam Ahmad berguru kepadanya selama lima tahun di kota

Baghdad.

2. Sufyan bin Uyainah

3. Ibrahim bin Sa’ad

4. Yahya bin Sa’id al QaththAn

5. WalAd bin Muslim

6. Ismail bin ‘Ulaiyah

7. Al Imam Asy Syafi’i

8. Al Qadli Abu Yusuf

9. Ali bin Hasyim bin al Barid

10. Mu’tamar bin Sulaiman

11. Waki’ bin Al Jarrah

12. ‘Amru bin Muhamad bin Ukh asy Syura

13. Ibnu Numair

14. Abu Bakar Bin Iyas

15. Muhamad bin Ubaid ath Thanafusi

16. Yahya bin Abi Zaidah

17. Abdul Rahman bin Mahdi

18. Yazid bin Harun

19. Abdurrazzaq bin Hammam Ash Shan’ani

20. Muhammad bin Ja’far

Dan masih banyak lagi guru-guru beliau.

Murid-murid beliau

Tidak hanya ahli hadits dari kalangan murid-murid beliau saja yang meriwayatkan dari beliau,

tetapi guru-guru beliau dan ulama-ulama besar pada masanyapun tidak ketinggalan untuk

meriwayatkan dari beliau. Dengan ini ada klasifikasi tersendiri dalam kategori murid beliau,

diantaranya;

Guru beliau yang meriwayatkan hadits dari beliau;

1. Abdurrazzaq

2. Abdurrahman bin Mahdi

3. Waki’ bin Al Jarrah

4. Al Imam Asy Syafi’i

5. Yahya bin Adam

6. Al Hasan bin Musa al Asy-yab

Sedangkan dari ulama-ulama besar pada masanya yang meriwayatkan dari beliau adalah;

1. Al Imam Al Bukhari

2. Al Imam Muslim bin Hajjaj

3. Al Imam Abu Daud

4. Al Imam At Tirmidzi

5. Al Imam Ibnu Majah

6. Al Imam An Nasa`i

Dan murid-murid beliau yang meriwayatkan dari beliau adalah;

1. Ali bin Al Madini

2. Yahya bin Ma’in

3. Dahim Asy Syami

4. Ahmad bin Abi Al Hawari

5. Ahmad bin Shalih Al Mishri

Persaksian para ulama terhadap beliau

1. Qutaibah menuturkan; sebaik-baik penduduk pada zaman kita adalah Ibnu Al Mubarak,

kemudian pemuda ini (Ahmad bin Hambal), dan apabila kamu melihat seseorang

mencintai Ahmad, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah. Sekiranya dia

berbarengan dengan masa Ats Tsauri dan al Auza’I serta Al Laits, niscaya Ahmad akan

lebih di dahulukan ketimbang mereka. Ketika di tanyakan kepada Qutaibah; apakah
anda menggabungkan Ahmad dalam kategori Tabi’in? maka dia menjawab; bahkan
kibaru at tabi’in. dan dia berkata; ‘kalau bukan karena Ats Tsauri, wara’ akan sirnah.
Dan kalau bukan karena Ahmad, dien akan mati.’

2. Asy Syafi’I menuturkan; aku melihat seorang pemuda di Baghdad, apabila dia berkata;

‘telah meriwayatkan kepada kami,’ maka orang-orang semuanya berkata; ‘dia benar’.

Maka ditanyakanlah kepadanya; ’siapakah dia?’ dia menjawab; ‘Ahmad bin Hambal.’

3. Ali bin Al Madini menuturkan; sesungguhnya Allah memuliakan agama ini dengan

perantaraan Abu Bakar pada saat timbul fitnah murtad, dan dengan perantaraan Ahmad

bin Hambal pada saat fitnah Al qur`an makhluk.’

4. Abu ‘Ubaidah menuturkan; ‘ilmu kembali kepada empat orang’ kemudian dia

menyebutkan Ahmad bin Hambal, dan dia berkata; ‘dia adalah orang yang paling fakih

diantara mereka.’

5. Abu Ja’far An Nufaili menuturkan; ‘Ahmad bin Hambal termasuk dari tokoh agama.’

6. Yahya bin Ma’in menuturkan; ‘Aku tidak pernah melihat seseorang yang meriwayatkan

hadits karena Allah kecuali tiga orang; Ya’la bin ‘Ubaid, Al Qa’nabi, Ahmad bin Hambal.’

7. Ibrahim berkata; ‘orang ‘alim pada zamannya adalah Sa’id bin Al Musayyab, Sufyan Ats

Tsaur di zamannya, Ahmad bin Hambal di zamannya.’

8. Ibnu bi Hatim menuturkan; ‘Aku bertanya kepada ayahku tentang ‘ali bin Al Madini dan

Ahmad bin Hambal, siapa diantara kedunya yang paling hafizh?’ maka ayahku

menjawab; ‘ keduanya didalam hafalan saling mendekat, tetapi Ahmad adalah yang

paling fakih.’

9. Imam Syafi’i masuk menemui Imam Ahmad dan berkata, ? “Engkau lebih tahu tentang

hadits dan perawi-perawinya. Jika ada hadits shahih (yang engkau tahu), maka beri

tahulah aku. Insya Allah, jika (perawinya) dari Kufah atau Syam, aku akan pergi

mendatanginya jika memang shahih. Ini menunjukkan kesempurnaan agama dan akal

Imam Syafi’i karena mau mengembalikan ilmu kepada ahlinya.

Hasil karya beliau

Diantara hasil karya Imam Ahmad adalah sebagai berikut :

1. Al Musnad

2. Al ‘Ilal

3. An Nasikh wa al Mansukh

4. Az Zuhd

5. Al Asyribah

6. Al Iman

7. Al Fadla`il

8. Al Fara`idl

9. Al Manasik

10. Tha’atu ar Rasul

11. Al Muqaddam wa al mu`akhkhar

12. Jawwabaatu al qur`an

13. Haditsu Syu’bah

14. Nafyu at tasybih

15. Al Imamah

16. Kitabu al fitan

17. Kitabu fadla`ili ahli al bait

18. Musnad ahli al bait

19. Al asmaa` wa al kunaa

20. Kitabu at tarikh

Masih ada lagi buku-buku yang di nisbahkan kepada imam Ahmad, diantaranya;

1. At tafsir. Adz Dzahabi berpendapat bahwa buku tersebut tidak ada.

2. Ar Risalah fi ash shalah

3. Ar Radd ‘ala al jahmiyyah.

Ada lagi beberapa hasil karya beliau yang di kumpulkan oleh Abu Bakar al Khallal,

diantaranya;

1. Kitabu al ‘illal

2. Kitabu al ‘ilmi

3. Kitabu as sunnah.

Wafatnya beliau

Pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada

rabbnya menjemput ajalnya di Baghdad. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau.

Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. Ada

yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang, bahkan ada

yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghadirinya. Semuanya menunjukkan

bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan

dan kecintaan mereka kepada beliau.

Biografi Imam Ibnu Majah

Pertumbuhan beliau

Nama: Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî.

Nama yang lebih familiar adalah Ibnu Mâjah yaitu laqab bapaknya (Yazîd). Bukan nama kakek

beliau.

Kuniyah beliau: Abu ‘Abdullâh

Nasab beliau:

1. Ar Rib’I; merupakan nisbah wala` kepada Rabi’ah, yaitu satu kabilah arab.

2. al Qazwînî adalah nisbah kepada Qazwîn yaitu nisbah kepada salah satu kota yang

terkenal di kawasan ‘Iraq.

Tanggal lahir:

Ibnu Majah menuturkan tentang dirinya; “aku dilahirkan pada tahun 209 hijirah. Referensi-

referensi yang ada tidak memberikan ketetapan yang pasti, di mana Ibnu Majah di lahirkan,

akan tetapi masa pertumbuhan beliau beradaA di Qazwin. Maka bisa jadi Qazwin merupakan

tempat tinggal beliau.

Aktifitas beliau dalam menimba ilmu

Ibnu majah memulai aktifitas menuntut ilmunya di negri tempat tinggalnya Qazwin. Akan tetapi

sekali lagi referensi-referensi yang ada sementara tidak menyebutkan kapan beliau memulai

menuntut ilmunya. Di Qazwin beliau berguru kepada Ali bin Muhammad at Thanafusi, dia

adalah seorang yang tsiqah, berwibawa dan banyak meriwayatkan hadits. Maka Ibnu Majah

tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia memperbanyak mendengar dan berguru

kepadanya. Ath Thanafusi meninggal pada tahun 233 hijriah, ketik

Dikirim pada 15 Maret 2011 di HADIST
Awal « 1 » Akhir


connect with ABATASA