0
Dikirim pada 15 Maret 2011 di HADIST

 

"Biografi Imam-Imam Hadits"
 
 
Bografi Imam Ad Darimi
 
 
Pertumbuhan beliau
 
Nama: Beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad.
 
Kuniyah beliau:  Abu Muhammad
 
Nasab beliau:
 
1.     At Tamimi; adalah nisbah yang ditujukan kepada satu qabilah Tamim.
 
2.     Ad Darimi; adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan at Tamimi. Dengan nisbah ini
 
        beliau terkenal.
 
3.     As Samarqandi; yaitu nisbah kepada negri tempat tinggal beliau
 
Tanggal lahir:
 
Ia di lahirkan pada taun 181 H, sebagaimana yang di terangkan oleh imam Ad Darimi sendiri,
 
beliau menuturkan; ‘aku dilahirkan pada tahun meninggalnya Abdullah bin al Mubarak, yaitu
 
tahun seratus delapan puluh satu.

Ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun seratus delapan puluh dua hijriah.
 
Aktifitas beliau dalam menimba ilmu
 
Allah menganugerahkan kepada iama Ad Darimi kecerdasan, pikiran yang tajam dan daya
 
hafalan yang sangat kuat, teristimewa dalam menghafal hadits. Beliau berjumpa dengan para
 
masyayikh dan mendengar ilmu dari mereka. Akan tetapi sampai sekarang kami tidak
 
mendapatkan secara pasti sejarah beliau dalam memulai menuntut ilmu

Beliau adalah sosok yang tawadldlu’ dalam hal pengambilan ilmu, mendengar hadits dari
 
kibarul ulama dan shigharul ulama, sampai-sampai dia mendengar dari sekelompok ahli
 
hadits dari kalangan teman sejawatnya, akan tetapi dia jua seorang yang sangat selektif dan
 
berhati-hati, karena dia selalu mendengar hadits dari orang-orang yang terpercaya dan
tsiqah, dan dia tidak meriwayatkan hadits dari setiap orang.
 
Rihlah beliau
 
Rihlah dalam rangka menuntut ilmu merupakan bagian yang sangat mencolok dan sifat yang
 
paling menonjol dari tabiat para ahlul hadits, karena terpencarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negri islam yang sangat luas. Maka Imam ad Darimi pun tidak
 
ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini.

Diantara negri yang pernah beliau singgahi adalah;
 
1.     Khurasan
 
2.     Iraq
 
3.     Baghdad
 
4.     Kufah
 
5.     Wasith
 
6.     Bashrah
 
7.     Syam; Damasqus, Himash dan Shur.
 
8.     Jazirah
 
9.     Hijaz; Makkah dan Madinah.
 
Guru-guru beliau
 
Guru-guru imam Ad Darimi yang telah beliau riwayatkan haditsnya adalah;
 
1.     Yazid bin Harun
 
2.     Ya’la bin ‘Ubaid
 
3.     Ja’far bin ‘Aun
 
4.     Basyr bin ‘Umar az Zahrani
 
5.     ‘Ubaidullah bin Abdul Hamid al Hanafi
 
6.     Hasyim bin al Qasim
 
7.     ‘Utsman bin ‘Umar bin Faris
 
8.     Sa’id bin ‘Amir adl Dluba’i
 
9.     Abu ‘Ashim
 
10.   ‘Ubaidullah bin Musa
 
11.   Abu al Mughirah al Khaulani
 
12.   Abu al Mushir al Ghassani
 
13.   Muhammad bin Yusuf al Firyabi
 
14.   Abu Nu’aim
 
15.   Khalifah bin Khayyath
 
16.   Ahmad bin Hmabal
 
17.   Yahya bin Ma’in
 
18.   Ali bin Al Madini
 
Dan yang lainnya
 
Murid-murid beliau
 
Sebagaimana kebiasaan ahlul hadits, ketika mereka mengetahui bahwa seorang alim
 
mengetahui banyak hadits, maka mereka berbondong-bondong mendatangi alim tersebut,
 
guna menimba ilmu yang ada pada diri si ‘alim. Begitu juga dengan Imam Ad Darimi, ketika
 
para penuntut ilmu mengetahui kapabaliti dalam bidang hadits yang dimiliki imam, maka
 
berbondong-bondong penuntut ilmu mendatanginya, diantara mereka itu adalah;
 
1.     Imam Muslim bin Hajaj
 
2.     Imam Abu Daud
 
3.     Imam Abu ‘Isa At Tirmidzi
 
4.     ‘Abd bin Humaid
 
5.     Raja` bin Murji
 
6.     Al Hasan bin Ash Shabbah al Bazzar
 
7.     Muhammad bin Basysyar (Bundar)
 
8.     Muhammad bin Yahya
 
9.     Baqi bin Makhlad
 
10.   Abu Zur’ah
 
11.   Abu Hatim
 
12.   Shalih bin Muhammad Jazzarah
 
13.   Ja’far al Firyabi
 
14.   Muhammad bin An Nadlr al Jarudi
 
Dan masih banyak lagi yang lainnya.
 
Persaksian para ulama terhadap beliau
 
1.     Imam Ahmad menuturkan; (Ad Darimi) imam.
 
2.     Muhammad bin Basysyar Bundar menuturkan; penghafal dunia ada empat: Abu Zur’ah di
 
        ar Ray, Muslim di an Nasaiburi, Abdullah bin Abdurrahman di Samarqandi dan Muhamad
 
        bin Ismail di Bukhara”.
 
3.     Abu Sa’id al Asyaj menuturkan; ‘Abdullah bin Abdirrahman adalah imam kami.’
 
4.     Muhammad bin Abdullah al Makhrami berkata; ‘wahai penduduk Khurasan, selagi
 
        Abdullah bin Abdurrahman di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian menyibukkan
       
        diri dengan selain dirinya.’
 
5.     Raja` bin Murji menuturkan; ‘aku telah melihat Ibnu Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu al
      
        Madini dan Asy Syadzakuni, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafizh dari
 
        Abdullah.
 
6.     Abu Hatim berkata; Muhammad bin Isma’il adalah orang yang paling berilmu yang
 
        memasuki Iraq, Muhammad bin Yahya adalah orang yang paling berilmu yang berada di
       
        Khurasan pada hari ini, Muhammad bin Aslam adalah orang yang paling wara’ di antara
 
        mereka, dan Abdullah bin Abdurrahman orang yang paling tsabit diantara mereka.
 
7.     Ad Daruquthni menuturkan; ‘ tsiqatun masyhur.
 
8.     Muhammad bin Ibrahim bin Manshur as Sairazi menuturkan; “Abdullah adalah puncak
       
        kecerdasan dan konsistensi beragama, di antara orang yang menjadi teladan dalam
 
        kesantunan, keilmuan, hafalan, ibadah dan zuhud”.
 
Hasil karya beliau
 
1.     Sunan ad Darimi.
 
2.     Tsulutsiyat (kitab hadits)
 
3.     al Jami’
 
4.     Tafsir
 
Wafatnya beliau
 
Beliau meninggal dunia pada hari Kamis bertepatan dengan hari tarwiyyah, 8 Dzulhidjah,
 
setelah ashar tahun 255 H, dalam usia 75 tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumat
 
(hari Arafah).
 
Biografi Imam Malik
 
Pertumbuhan beliau
 
Nama: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abi Amir bin Amru bin Al Harits bin ghailân bin Hasyat bin
 
Amru bin Harits.
 
Kunyah beliau: Abu Adbillah
 
Nasab beliau:
 
1.     Al Ashbuhi; adalah nisbah yang di tujukan kepada dzi ashbuh, dari Humair
 
2.     Al Madani; nisbah kepada Madinah, negri tempat beliau tinggal.
 
Tanggal lahir:
 
Beliau dilahirkan di Madinah tahun 93 H, bertepatan dengan tahun meninggalnya sahabat
 
yang mulia Anas bin Malik. Ibunya mengandung dia selama tiga tahun.
 
Sifat-sifat imam Malik:
 
Beliau adalah sosok yang tinggi besar, bermata biru, botak, berjenggot lebat, rambut dan
 
jenggotnya putih, tidak memakai semir rambut, dan beliau menipiskan kumisnya. Beliau
 
senang mengenakan pakaian bersih, tipis dan putih, sebagaimana beliaupun sering
 
bergonta-ganti pakaian. Memakai serban, dan meletakkan bagian sorban yang berlebih di
 
bawah dagunya.
 
Aktifitas beliau dalam menimba ilmu
 
Imam Malik tumbuh ditengah-tengah ilmu pengetahuan, hidup dilingkungan keluarga yang
 
mencintai ilmu, dikota Darul Hijrah, sumber mata air As Sunah dan kota rujukan para alim
 
ulama. Di usia yang masih sangat belia, beliau telah menghapal Al Qur`an, menghapal Sunah
 
Rasulullah, menghadiri majlis para ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar
 
pada masanya yaitu Abdurrahman Bin Hurmuz.
 
Kakek dan ayahnya adalah ulama hadits terpandang di Madinah. Maka semenjak kecil, Imam
 
Malik tidak meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota
 
dengan sumber ilmu yang berlimpah dengan kehadiran ulama-ulama besar.

Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits
 
kepada ayah dan paman-pamannya. Disamping itu beliau pernah juga berguru kepada para
 
ulama terkenal lainnya. Dalam usia yang terbilang muda, Imam Malik telah menguasai banyak disiplin ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya di salurkan untuk memperoleh ilmu.
 
Rihlah beliau
 
Meskipun Imam Malik memiliki kelebihan dalam hafalan dan kekuatan pengetahuannya, akan
 
tetapi beliau tidak mengadakan rihlah ilmiah dalam rangka mencari hadits, karena beliau
 
beranggapan cukup dengan ilmu yang ada di sekitar Hijaz. Meski beliau tidak pernah
 
mengadakan perjalanan ilmiyyah, tetapi beliau telah menyangdang gelar seorang ulama, yang
 
dapat memberikan fatwa dalam permasalahan ummat, dan beliau pun membentuk satu majlis
 
di masjid Nabawi pada saat beliau menginjak dua puluh satu tahun, dan pada saat itu guru
 
beliau Nafi’ hiudp. Semua itu agar dapat mentransfer pengetahuannya kepada kaum muslimin serta kaum muslimin dapat mengambil manfaat dari pelajaran yang di sampaikan sang imam
 
Guru-guru beliau
 
Imam Malik berjumpa dengan sekelompok kalangan tabi’in yang telah menimba ilmu dari para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan yang paling menonjol dari mereka adalah Nafi’ mantan budak Abdullah bin ‘Umar. Malik berkata; ‘Nafi’ telah menyebarkan ilmu yang banyak dari Ibnu ‘Umar, lebih banyak dari apa yang telah disebarkan oleh anak-anak Ibnu Umar,’
 
Guru-guru imam Malik, selain Nafi’, yang telah beliau riwayatkan haditsnya adalah;
 
1.     Abu Az Zanad Abdullah bin Zakwan
 
2.     Hisyam bin ‘Urwah bin Az Zubair
 
3.     Yahya bin Sa’id Al Anshari
 
4.     Abdullah bin Dinar
 
5.     Zaid bin Aslam, mantan budak Umar
 
6.     Muhammad bin Muslim bin Syihab AzZuhri
 
7.     Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm
 
8.     Sa’id bin Abi Sa’id Al Maqburi
 
9.     Sami mantan budak Abu Bakar
 
Murid-murid beliau
 
Banyak sekali para penuntut ilmu meriwayatkan hadits dari imam Malik ketika beliau masih
 
muda belia. Disini kita kategorikan beberapa kelompok yang meriwayatkan hadits dari beliau, diantaranya;
 
Guru-guru beliau yang meriwayatkan dari imam Malik, diantaranya;
 
1.     Muhammad bin Muslim bin Syihab Az Zahrani
 
2.     Yahya bin SA’id Al Anshari
 
3.     Paman beliau, Abu Sahl Nafi’ bin Malik
 
Dari kalangan teman sejawat beliau adalah;
 
1.     Ma’mar bin Rasyid
 
2.     Abdul Malik bin Juraij
 
3.     Imam Abu Hanifah, An Nu’man bin Tsabit
 
4.     Syu’bah bin al Hajaj
 
5.     Sufyan bin Sa’id Ats Tsauri
 
6.     Al Laits bin Sa’d
 
Orang-orang yang meriwayatkan dari imam Malik setelah mereka adalah;
 
1.     Yahya Bin Sa’id Al Qaththan
 
2.     Abdullah bin Al Mubarak
 
3.     Abdurrahman bin Mahdi
 
4.     Waki’ bin al Jarrah
 
5.     Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi’i.
 
Sedangkan yang meriwayatkan Al Muwaththa` banyak sekali, diantaranya;
 
1.     Abdullah bin Yusuf At Tunisi
 
2.     Abdullah bin Maslamah Al Qa’nabi
 
3.     Abdullah bin Wahb al Mishri
 
4.     Yahya bin Yahya Al Laitsi
 
5.     Abu Mush’ab Az Zuhri
 
 
Persaksian para ulama terhadap beliau
 
1.     Imam malik menerangkan tentang dirinya; ‘aku tidak berfatwa sehingga tujuh puluh orang
 
        bersaksi bahwa diriku ahli dalam masalah tersebut.
 
2.     Sufyan bin ‘Uyainah menuturkan; “Malik merupakan orang alim penduduk Hijaz, dan dia
 
        merupakan hujjah pada masanya.”
 
3.     Muhammad bin idris asy syafi`i menuturkan: “Malik adalah pengajarku, dan darinya aku
 
        menimba ilmu.” Dan dia juga menuturkan; ” apabila ulama di sebutkan, maka Malik
 
        adalah bintang.”
 
4.     Muhammad bin idris asy syafi`i menuturkan: “saya tidak mengetahui kitab ilmu yang lebih
 
        banyak benarnya dibanding kitab Imam Malik” dan imam Syafi’I berkata: “tidak ada
 
        diatas bumi ini kitab setelah kitabullah yang lebih sahih dari kitab Imam Malik”.
 
5.     Abdurrahman bin Mahdi menuturkan; “aku tidak akan mengedepankan seseorang dalam
 
        masalah shahihnya sebuah hadits dari pada Malik.”
 
6.     Al Auza’I apabila menyebut Imam Malik, dia berkata; ” ‘Alimul ‘ulama, dan mufti
 
        haramain.”
7.     Yahya bin Sa’id al Qaththan menuturkan; “Malik merupakan imam yang patut untuk di
 
        contoh.”
 
8.     Yahya bin Ma’in menuturkan; ” malik merupakan hujjah Allah terhadap makhluk-Nya.”
 
Hasil karya beliau
 
Muwaththa` merupakan hasil karya imam Malik yang paling spektakuler, dan disana masih
 
ada beberapa karya beliau yang tersebar, diantaranya;
 
1.     Risalah fi al qadar
 
2.     Risalah fi an nujum wa manazili al qamar
 
3.     Risalah fi al aqdliyyah
 
4.     Risalah ila abi Ghassan Muhammad bin Mutharrif
 
5.     Risalah ila al Laits bin Sa’d fi ijma’i ahli al madinah
 
6.     Juz`un fi at tafsir
 
7.     Kitabu as sirr
 
8.     Risalatu ila Ar Rasyid.
 
Wafatnya beliau
 
Beliau meninggal dunia pada malam hari tanggal 14 safar 179 H pada usia yang ke 85 tahun
 
dan dimakamkan di Baqî` Madinah munawwarah.
 
 

Biografi Imam Ahmad

 
Pertumbuhan beliau
 
Nama: A Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan
 
bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa’labah bin
 
Uqbah bin Sha’ab bin Ali bin Bakar bin Wail.
 
Kuniyah: Abu Abdillah
 
Nasab beliau: Bapak dan ibu beliau adalah orang arab, keduanya anak Syaiban bin Dzuhl bin
 
Tsa’labah, seorang arab asli. Bahkan nasab beliau bertemu dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di Nazar.
 
Kelahiran beliau:
 
Imam Ahmad dilahirkan di kota Baghdad. Ada yang berpendapat bahwa di Marwa, kemudian
 
di bawa ke Baghdad ketika beliau masih dalam penyusuan. Hari lahir beliau pada tanggal dua puluh Rabi’ul awwal tahun 164 hijriah.
 
Ayah Imam Ahmad dan kakeknya meninggal ketika beliau lahir, sehingga semenjak kecil ia
 
hanya mendapatkan pengawasan dan kasih sayang ibunya saja. Jadi, beliau tidak hanya
 
sama dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masalah nasab saja, akan tetapi beliau juga sama dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masalah yatim.
 
Meskipun imam Ahmad tidak mewaritsi harta dari ayah dan kakeknya, tetapi beliau telah
 
mewaritsi dari kakeknya kemulian nasab dan kedudukan, sedang dari ayahnya telah
 
mewaritsi kecintaan terhadap jihad dan keberanian. Ayah beliau, Muhammad bin Hambal
 
menemui ajalnya ketika sedang berada di medan jihad, sedang kakeknya, Hambal bin Hilal
 
adalah seorang penguasa daerah Sarkhas, pada saat kekhilafahan Umawiyyah.
 
Aktifitas beliau dalam menimba ilmu

Permulaan imam Ahmad dalam rangka menuntut ilmu pada tahun 179 A hijriah, pada saat itu
 
beliau berusia empat belas tahu, beliau menuturkan tentang dirinya; ‘ ketika aku masih
 
anak-anak, aku modar-mandir menghadiri sekolah menulis, kemudian aku bolak-balik datang
 
keperpustakaan A ketika aku berumur empat belas tahun.’
 
Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad
 
telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan beragam jenis ilmu
 
pengetahuan. Di sana tinggal para qari’, ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan
 
sebagainya.
 
Setamatnya menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat
 
berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke ad-Diwan. Beliau terus menuntut ilmu
 
dengan penuh semangat yang tinggi dan tidak mudah putus asa.
 
Keteguhan dalam mencari ilmu telah mengantarkan imam Ahmad menjadi ulama besar dan
 
disegani, baik dari kalangan masyarakat awwam, terpelajar maupun dari kalangan penguasa.
 
Dalam rihlah ilmiyyah yang beliau jalani, ada satu pelajaran yang patut kita conth, setiap kali
 
bekalnya habis, beliau selalu mendermakan dirinya untuk bekerja guna melanjutkan
 
perjalanannya. Ia tidak mau menerima uang ataupun materi lainnya selain dari hasil kerja
 
keras dan hasil keringatnya sendiri.
 
Rihlah beliau
 
Kecintaannya kepada ilmu begitu luar biasa. Karenanya, setiap kali
 
mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, ia rela menempuh perjalanan jauh dan waktu lama hanya untuk menimba ilmu dari sang ulama. Kecintaan kepada ilmu jua yang menjadikan beliau rela tak menikah dalam usia muda. Beliau baru menikah setelah usia 40 tahun.
 
Diantara negri yang beliau kunjungi adalah:
 
1. Bashrah; beliau kunjungi pada tahun 186 hijriah, kedua kalinya beliau
 
    mengunjungi pada tahun 190 hijriah, yang ketiga beliau kunjungi pada
 
    tahun 194 hijriah, dan yang keempat beliau mengunjungi pada tahun 200
 
    hijriah.
 
2. Kufah, beliau mengunjunginya pada tahun 183 hijriah, dan keluar darinya
 
    pada tahun yang sama, dan ini merupakan rihlah beliau yang pertama kali
 
    setelah keluar dari Baghdad.
 
3. Makkah; beliau memasukinya pada tahun 187 hijriah, di sana berjumpa
 
    dengan imam Syafi’i. kemudian beliau mengunjunginya lagi pada tahun
    196 hijriah, dan beliau juga pernah tinggal di Makkah pada tahun 197, 
    pada tahun itu bertemu dengan Abdurrazzaq. Kemudian pada tahun 199
    hijriah beliau keluar dari Makkah.
 
4. Yaman; beliau meninggalkan Makkah menuju Yaman dengan berjalan kaki
 
    pada tahun 199 hijriah. Tinggal di depan pintu Ibrahim bin ‘Uqail selama
 
    dua hari dan dapat menulis hadits dari Adurrazzaq.
 
5. Tharsus; Abdullah menceritakan; ‘ ayahku keluar menuju Tharsus dengan
 
    berjalan kaki.
 
6. Wasith; Imam Ahmad menuturkan tentang perjalanan beliau; ‘ aku pernah
 
    tinggal di tempat Yahya bin Sa’id Al Qaththan, kemudian keluar menuju
 
    Wasith.’
 
7.  Ar Riqqah; Imam Ahmad menuturkan; ‘Di Riqqah aku tidak menemukan
 
     seseorang yang lebih utama ketimbang Fayyadl bin Muhammad bin Sinan.’
 
8.  Ibadan; beliau mengunjunginya pada tahun 186 hijriah, di sana tinggal
 
     Abu Ar Rabi’ dan beliau dapat menulis hadits darinya.
 
9.  Mesir; beliau berjanji kepada imam Syafi’I untuk mengunjunginya di Mesir,
 
     akan tetapi dirham tidak menopangnya mengunjungi imam Syafi’I di sana.
 
Guru-guru beliau
 
Semenjak kecil imam Ahmad memulai untuk belajar, banyak sekali guru-guru beliau,
 
diantaranya;
 
1.     Husyaim bin Basyir, imam Ahmad berguru kepadanya selama lima tahun di kota
 
        Baghdad.
 
2.     Sufyan bin Uyainah
 
3.     Ibrahim bin Sa’ad
 
4.     Yahya bin Sa’id al QaththAn
 
5.     WalAd bin Muslim
 
6.     Ismail bin ‘Ulaiyah
 
7.     Al Imam Asy Syafi’i
 
8.     Al Qadli Abu Yusuf
 
9.     Ali bin Hasyim bin al Barid
 
10.   Mu’tamar bin Sulaiman
 
11.   Waki’ bin Al Jarrah
 
12.   ‘Amru bin Muhamad bin Ukh asy Syura
 
13.   Ibnu Numair
 
14.   Abu Bakar Bin Iyas
 
15.   Muhamad bin Ubaid ath Thanafusi
 
16.   Yahya bin Abi Zaidah
 
17.   Abdul Rahman bin Mahdi
 
18.   Yazid bin Harun
 
19.   Abdurrazzaq bin Hammam Ash Shan’ani
 
20.   Muhammad bin Ja’far
 
         Dan masih banyak lagi guru-guru beliau.
 
Murid-murid beliau
 
Tidak hanya ahli hadits dari kalangan murid-murid beliau saja yang meriwayatkan dari beliau,
 
tetapi guru-guru beliau dan ulama-ulama besar pada masanyapun tidak ketinggalan untuk
 
meriwayatkan dari beliau. Dengan ini ada klasifikasi tersendiri dalam kategori murid beliau,
 
diantaranya;
 
Guru beliau yang meriwayatkan hadits dari beliau;
 
1.     Abdurrazzaq
 
2.     Abdurrahman bin Mahdi
 
3.     Waki’ bin Al Jarrah
 
4.     Al Imam Asy Syafi’i
 
5.     Yahya bin Adam
 
6.     Al Hasan bin Musa al Asy-yab
 
Sedangkan dari ulama-ulama besar pada masanya yang meriwayatkan dari beliau adalah;
 
1.     Al Imam Al Bukhari
 
2.     Al Imam Muslim bin Hajjaj
 
3.     Al Imam Abu Daud
 
4.     Al Imam At Tirmidzi
 
5.     Al Imam Ibnu Majah
 
6.     Al Imam An Nasa`i
 
Dan murid-murid beliau yang meriwayatkan dari beliau adalah;
 
1.     Ali bin Al Madini
 
2.     Yahya bin Ma’in
 
3.     Dahim Asy Syami
 
4.     Ahmad bin Abi Al Hawari
 
5.     Ahmad bin Shalih Al Mishri
 
Persaksian para ulama terhadap beliau
 
1.     Qutaibah menuturkan; sebaik-baik penduduk pada zaman kita adalah Ibnu Al Mubarak,
 
        kemudian pemuda ini (Ahmad bin Hambal), dan apabila kamu melihat seseorang
 
        mencintai Ahmad, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah. Sekiranya dia
 
        berbarengan dengan masa Ats Tsauri dan al Auza’I serta Al Laits, niscaya Ahmad akan
 
        lebih di dahulukan ketimbang mereka. Ketika di tanyakan kepada Qutaibah; apakah
        anda menggabungkan Ahmad dalam kategori Tabi’in? maka dia menjawab; bahkan
        kibaru at  tabi’in. dan dia berkata; ‘kalau bukan karena Ats Tsauri, wara’ akan sirnah.
        Dan kalau  bukan karena Ahmad, dien akan mati.’
 
2.     Asy Syafi’I menuturkan; aku melihat seorang pemuda di Baghdad, apabila dia berkata;
 
        ‘telah meriwayatkan kepada kami,’ maka orang-orang semuanya berkata; ‘dia benar’.
 
        Maka ditanyakanlah kepadanya; ’siapakah dia?’ dia menjawab; ‘Ahmad bin Hambal.’
 
3.     Ali bin Al Madini menuturkan; sesungguhnya Allah memuliakan agama ini dengan
 
        perantaraan Abu Bakar pada saat timbul fitnah murtad, dan dengan perantaraan Ahmad
 
        bin Hambal pada saat fitnah Al qur`an makhluk.’
 
4.     Abu ‘Ubaidah menuturkan; ‘ilmu kembali kepada empat orang’ kemudian dia
 
        menyebutkan Ahmad bin Hambal, dan dia berkata; ‘dia adalah orang yang paling fakih
 
        diantara mereka.’
 
5.     Abu Ja’far An Nufaili menuturkan; ‘Ahmad bin Hambal termasuk dari tokoh agama.’
 
6.     Yahya bin Ma’in menuturkan; ‘Aku tidak pernah melihat seseorang yang meriwayatkan
 
        hadits karena Allah kecuali tiga orang; Ya’la bin ‘Ubaid, Al Qa’nabi, Ahmad bin Hambal.’
 
7.     Ibrahim berkata; ‘orang ‘alim pada zamannya adalah Sa’id bin Al Musayyab, Sufyan Ats
 
        Tsaur di zamannya, Ahmad bin Hambal di zamannya.’
 
8.     Ibnu bi Hatim menuturkan; ‘Aku bertanya kepada ayahku tentang ‘ali bin Al Madini dan
 
        Ahmad bin Hambal, siapa diantara kedunya yang paling hafizh?’ maka ayahku
 
        menjawab; ‘ keduanya didalam hafalan saling mendekat, tetapi Ahmad adalah yang
 
        paling fakih.’
 
9.     Imam Syafi’i masuk menemui Imam Ahmad dan berkata, ? “Engkau lebih tahu tentang
 
        hadits dan perawi-perawinya. Jika ada hadits shahih (yang engkau tahu), maka beri
 
        tahulah aku. Insya Allah, jika (perawinya) dari Kufah atau Syam, aku akan pergi
 
        mendatanginya jika memang shahih. Ini menunjukkan kesempurnaan agama dan akal
 
        Imam Syafi’i karena mau mengembalikan ilmu kepada ahlinya.
 
Hasil karya beliau
 
Diantara hasil karya Imam Ahmad adalah sebagai berikut :
 
1.     Al Musnad
 
2.     Al ‘Ilal
 
3.     An Nasikh wa al Mansukh
 
4.     Az Zuhd
 
5.     Al Asyribah
 
6.     Al Iman
 
7.     Al Fadla`il
 
8.     Al Fara`idl
 
9.     Al Manasik
 
10.   Tha’atu ar Rasul
 
11.   Al Muqaddam wa al mu`akhkhar
 
12.   Jawwabaatu al qur`an
 
13.   Haditsu Syu’bah
 
14.   Nafyu at tasybih
 
15.   Al Imamah
 
16.   Kitabu al fitan
 
17.   Kitabu fadla`ili ahli al bait
 
18.   Musnad ahli al bait
 
19.   Al asmaa` wa al kunaa
 
20.   Kitabu at tarikh
 
Masih ada lagi buku-buku yang di nisbahkan kepada imam Ahmad, diantaranya;
 
1.     At tafsir. Adz Dzahabi berpendapat bahwa buku tersebut tidak ada.
 
2.     Ar Risalah fi ash shalah
 
3.     Ar Radd ‘ala al jahmiyyah.
 
Ada lagi beberapa hasil karya beliau yang di kumpulkan oleh Abu Bakar al Khallal,
 
diantaranya;
 
1.     Kitabu al ‘illal
 
2.     Kitabu al ‘ilmi
 
3.     Kitabu as sunnah.
 
Wafatnya beliau
 
Pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada
 
rabbnya menjemput ajalnya di Baghdad. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau.
 
Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. Ada
 
yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang, bahkan ada
 
yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghadirinya. Semuanya menunjukkan
 
bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan
 
dan kecintaan mereka kepada beliau.
 
Biografi Imam Ibnu Majah
 
Pertumbuhan beliau
 
Nama: Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî.
 
Nama yang lebih familiar adalah Ibnu Mâjah yaitu laqab bapaknya (Yazîd). Bukan nama kakek
 
beliau.
 
Kuniyah beliau: Abu ‘Abdullâh
 
Nasab beliau:
 
1.     Ar Rib’I; merupakan nisbah wala` kepada Rabi’ah, yaitu satu kabilah arab.
 
2.     al Qazwînî adalah nisbah kepada Qazwîn yaitu nisbah kepada salah satu kota yang
 
        terkenal di kawasan ‘Iraq.
 
Tanggal lahir:
 
Ibnu Majah menuturkan tentang dirinya; “aku dilahirkan pada tahun 209 hijirah. Referensi-
 
referensi yang ada tidak memberikan ketetapan yang pasti, di mana Ibnu Majah di lahirkan,
 
akan tetapi masa pertumbuhan beliau beradaA di Qazwin. Maka bisa jadi Qazwin merupakan
 
tempat tinggal beliau.
 
Aktifitas beliau dalam menimba ilmu
 
Ibnu majah memulai aktifitas menuntut ilmunya di negri tempat tinggalnya Qazwin. Akan tetapi
 
sekali lagi referensi-referensi yang ada sementara tidak menyebutkan kapan beliau memulai
 
menuntut ilmunya. Di Qazwin beliau berguru kepada Ali bin Muhammad at Thanafusi, dia
 
adalah seorang yang tsiqah, berwibawa dan banyak meriwayatkan hadits. Maka Ibnu Majah
 
tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia memperbanyak mendengar dan berguru
 
kepadanya. Ath Thanafusi meninggal pada tahun 233 hijriah, ketik


Anda akan menikah? buat website pernikahan anda yang dapat anda gunakan untuk undangan online atau informasi pernikahan anda, Gratis hanya di WebNikah.com.
Atau anda mempunyai bisnis dan usaha dalam layanan wedding seperti wedding organizer, Fotografi, Makeup atau fotografi, Gabung juga sebagai Vendor di Webnikah.com dan promosikan layanan anda. Daftarkan Wedding Service anda di Vendor WebNikah.com


Dikirim pada 15 Maret 2011 di HADIST
comments powered by Disqus


connect with ABATASA